zeuslogo1
Dayeh Junior High School
...Interesting...
臺中市大業國中教科書版本
作者 test1   

 

 

        
 領域七年級八年級九年級備註
 國文學習領域翰林 翰林南一 
 英語學習領域康軒康軒康軒 
 數學學習領域康軒康軒康軒 
 自然與生活科技學習領域翰林翰林南一 
 社會學習領域康軒康軒康軒 
 藝術與人文學習領域康軒翰林康軒 
 健康與體育學習領域康軒自編教材自編教材 
 綜合活動學習領域康軒翰林康軒